بیمارستان شفا بشرویه
۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد
1397/06/25
سطح دسترسي افراد به پرونده هاي بيمار
*

سطح دسترسي افراد به پرونده هاي بيمار

در عصر امروز كه به عصر اطلاعات موسوم است ، هيچ عاملي در ايجاد ارزش افزوده قادر به رقابت با اطلاعات نيست.اين امر مكانيسم هاي درون و برون سازماني را همراه با تعريف قوانيني به عنوان ضمانت اجرايي ، جهت هر چه بيشتر محرمانه نگه داشتن اطلاعات پزشكي ايجاب مي كند.يكي از نقش هاي حياتي مدارك پزشكي ، كنترل و بكارگيري مقررات ، استانداردهاي حرفه اي عملي ، رويه هاي موسسه براي حفاظت محرمانگي ، امنيت اطلاعات و افشاء اطلاعات مي باشد يك مجموعه جامع از سياست ها و رويه هاي مربوط به محرمانگي و افشاء اطلاعات مي بايد در مراكز مراقبتي موجود باشد.و محرمانگي و سياست هاي افشاء اطلاعات مي بايد تعيين كند كه چه اطلاعاتي محرمانه و چه اطلاعاتي غير محرمانه تلقي مي شود و بدون اجازه بيمار مي تواند فاش شود.

بدون شك پرونده پزشكي يكي از مهم ترين مدارك و حاوي حساس ترين اطلاعات پزشكي و بهداشتي درماني افراد مي باشد كه حفظ محرمانگي اطلاعات مندرج و اسناد و مدارك موجود در آن از اولويت بالايي برخوردار است. در صورتي كه معياري براي ارزيابي و بهبود و حفظ محرمانگي تعريف نشود، اين اطلاعات به ميزان وسيعي منتشر و مشكلات عديده حقوقي، اجتماعي و اقتصادي به دنبال خواهد داشت.

تعريف سطوح دسترسي به اطلاعات،تدوين مصوباتي در مورد چگونگي افشاي آنها و اين كه چه اطلاعاتي ، تا چه اندازه اي ،در چه زماني و در چه مكاني بايد در اختيار چه كسي و با چه سطح اختياري گذاشته شود ،همگي از جمله مسائلي هستند كه مديران كليه بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني را در سطح خرد و كلان با چالشهايي روبرو ساخته اند.

بنابراين،رعايت محرمانگي مدارك و اطلاعات پزشكي مربوط به افراد ، يكي از اصلي ترين موضوعات حرف پزشكي است كه تاميين كننده امنيت اطلاعات منحصر به فرد اشخاص بوده و مويد سيستم جامع ارائه خدمات پزشكي با كيفيت مطلوب و تخصصي مي باشد.

به منظور محافظت از پرونده هاي بيماران و اطلاعات آن در مقابل مفقود شدن ، از بين رفتن ، دخل و تصرف و يا استفاده غير مجاز، بيمارستان سطوح دسترسي و ثبت اطلاعات در پرونده بيمار توسط افراد مجاز از بدو پذيرش تا پايان دوره نگهداري پرونده در واحد مدارك پزشكي را تعيين نموده و رعايت آن توسط تمامي كاركنان الزامي مي باشد.

 

Powered by DorsaPortal