بیمارستان شفا بشرویه
۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد
1397/06/25
دستورالعمل ارائه پرونده و اطلاعات پزشكي
1

دستورالعمل ارائه پرونده و اطلاعات پزشكي

 

 
پروندهپزشكيمهمترينابزارذخيرهوبازيابياطلاعات،تحليلمراقبتهايبهداشتيودرماني،وابزاريارزشمنددرفراهم نمودن مراقبت با كيفيت جهت پيشگيري، تشخيص، درمان و ارتقاء سلامت بيمار مي باشد. هدف اصلي حفظ و نگهداري پرونده پزشكي؛ ارائه اطلاعات كامل، معتبر، مناسب، كافي و به موقع براي كليه ذينفعان اعم از ارايه كننده و گيرنده خدمت، سازمانهاي بيمه گر و نهادهاي قانوني مي باشد.

تعيين سطح دسترسي و مقررات واگذاري اطلاعات بيماران يكي از جنبه هاي قانوني مهم مربوط به پرونده پزشكي

مي باشد. نداشتن رويه مكتوب، منظم و يكسان باعث شده بيمارستانها در بسياري از موارد عملكرد سليقه اي و گاها متفاوت

داشته باشند.

بخش مديريت آمار و اطلاعات درمان در هر بيمارستان، مسئول حفظ اطلاعات كاغذي و الكترونيكي بيمار از دسترسي هاي غيرمجاز بوده و بايستي سياست ها و رويه هاي مشخصي كه با ماموريت بيمارستان و استاندارد هاي حرفه اي در اين زمينه مطابقت داشته باشد اتخاذ نمايد، اين بخش مسئول سازماندهي، نگهداري و توزيع اطلاعات؛ و نيز ضامن ايمني، يكپارچگي و دسترسي به اطلاعات مي باشد. گروه مديريت آمار و اطلاعات درمان وزارت بهداشت در راستاي اين رسالت، اقدام به بازنگري دستورالعمل هاي موجود در اين زمينه، و اخذ نظرات مراجع قانوني از قبيل سازمان نظام پزشكي كشور، سازمان پزشكي قانوني كشور و دفتر حقوقي وزارت بهداشت؛ و تنظيم دستورالعمل حاضر در سه بخش و ده ماده نموده است. اين دستورالعمل در برگيرنده ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارايه پرونده و اطلاعات پزشكي بيمار به مراجع درخواست كننده دروني و بيروني بيمارستان مي باشد .

رعايت آن پس از ابلاغ الزامي بوده و دستورالعمل هاي قبلي كان لم يكن )ملغي( اعلام مي گردد.

بيمارستان يا مركز درماني در راستاي حفظ محرمانگي و رعايت حقوق بيمار بايد فرآيندي اتخاذ نمايد تا كارشناسان

بخش مديريت آمار و اطلاعات درمان، موظف به نظارت بر حسن انجام و رعايت اين دستورالعمل باشند. لازم به ذكر است در

صورت عدم رعايت مفاد دستورالعمل و شكايت بيمار مسئوليت پاسخگويي و تبعات قانوني آن بر عهده بيمارستان يا مركز درماني مربوطه خواهد بود.

Powered by DorsaPortal