بیمارستان شفا بشرویه
۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد
1397/06/25
استانداردهاي مدارك پزشكي
1

دنياي امروز را عصر اطلاعات و ارتباطات مي نامند و امروزه قدرت برتر جهاني در دست

توليدكنندگان اطلاعات و سيستم هاي منسجم و متراكم اخذ، ثبت و گردش اطلاعات است، اصطلاع

انفجار دانش نامي آشنا براي بشر قرن بيستم بوده و اعجاز كامپيوتر در خدمت علوم بهداشتي گامهاي

متردد بشريت را استوار نموده و راه پرپيچ و خم دانش را هموار مي كند، سرعت پيشرفتهاي علوم

بهداشتي آنچنان رو به تزايد است كه فاصله ميان كشورهاي مترقي و در حال توسعه را با شگفتي افزون

مي كند و در جهان اينچنين متحول كنوني هر اقدامي در جهت كاستن اين خلاء روزافزون بخصوص در

رده هاي كاربردي و عملكردهاي علوم بهداشتي از جمله مدارك پزشكي حائز اهميت فراوان است.

مدارك پزشكي به عنوان محك ذيقيمتي از فعاليتهاي گروه بهداشتي و پزشكي و شاخص فعاليت

كادر بيمارستاني، والاترين و باارزشترين اهرم برنامه ريزي و تصميم گيري هاي مديريتي در رده هاي

اقتصادي، بهداشتي، آموزشي و پژوهشي مي باشد، از اينرو درك اهميت والاي آن به مثابه توسعه تفكر و

بينش اطلاعاتي است.

اهدافي كه مدارك پزشكي تأمين مي كند عبارتند از:

1- به عنوان اساس برنامه ريزي و اطمينان از ادامه مراقبت از بيمار .

2- به عنوان ابزار ارتباطي بين پزشكان و ديگر كاركناني كه در مراقبت از بيمار سهيم

مي باشند.

3- جهت تهيه مدارك مستند از جريان بيماري و درمان بيمار.

4- به عنوان اساس مطالعه، بررسي و ارزشيابي.

5- جهت كمك و پشتيباني قانوني از بيمار، بيمارستان و كاركنان مسئول.

6- جهت تهيه اطلاعات براي استفاده در هزينه هاي درماني.

7- آموزش و پژوهش.

بخش مدارك پزشكي با هدف ارائه خدمات به بيماران، پزشكان، مديران بيمارستانها و ارائه خدمات

آموزشي و پژوهشي و حفظ مطلوب كيفيت خدمات درماني و بهداشتي و حقوق بيماران و رعايت

استانداردها با اهداف اختصاصي زير از مهمترين بخشهاي بيمارستاني بشمار مي آيد:

- ايجاد يك سيستم كارآمد براي نگهداري پرونده كامل بيماران.

- داشتن آمار عمليات تشخيصي و باليني انجام شده و تجزيه و تحليل و تفسير آنها.

- گردآوري اطلاعات علمي از پرونده ها و گزارش پزشكي آنها.

- تهيه و نگهداري اندكس هاي بيماران به منظور يافتن پرونده هاي پزشكي در

مراجعات مكرر.

- تهيه و نگهداري اندكس هاي جراحي و بيماري ها به منظور كمك در امر

تحقيقات و پژوهش.

- تهيه خلاصه پرونده پزشكي به منظور كمك به مراجع قانوني در امر صدور احكام.

- ارزشيابي خدمات ارائه شده به بيمار توسط بيمارستان.

- كمك به امر تصميم گيري مديريت بيمارستان در توسعه امكانات و تجهيزات

بخشها و ...

تحقق اهداف مذكور بدون يك مديريت مؤثر و كارا و استانداردهاي شناخته شده جهاني و كشوري

اگر غير ممكن نباشد، اما بسيار دشوار خواهد بود. مجموعه تهيه شده چكيده اي از استانداردهاي اوليه

اساسي بخش مدارك پزشكي مي باشد. انشاا... با همكاري و تعامل همه دست اندركاران مدارك پزشكي

بتوانيم به اين استانداردها دست يابيم.

Powered by DorsaPortal