بیمارستان شفا بشرویه
۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد
1397/06/25
منشور حقوقي بيمار
1

 

 منشـورحقوق بيمار
 
 
1. بيمار حق دارد ، در اسرع وقت ، درمان و مراقبت مطلوب ، موثر و همراه با احترام كامل را بدون توجه به عوامل نژادي ، فرهنگي و مذهبي از گروه درمان ، انتظار داشته باشد .

2. بيمار حق دارد ، محل بستري ، پزشك ، پرستار و ساير اعضاي گروه معالج خود را در صورت تمايل ، بشناسد .

3. بيمار حق دارد ، در خصوص مراحل تشخيص ، درمان و سير پيشرفت بيماري خود ، اطلاعات ضروري را شخصاً و يا در صورت تمايل ، از طريق يكي از بستگان ، از پزشك معالج درخواست نمايد ، به طوري كه در فوريت هاي پزشكي اين امر نبايد منجر به تاخير درادامه درمان و يا تهديد جاني بيمار گردد .

4. بيمار حق دارد ، قبل از معاينات و يا اجراي درمان ، اطلاعات ضروري در خصوص عوارض احتمالي و يا كاربرد ساير روش ها را در حد درك خود ، از پزشك معالج دريافت و در انتخابات شيوه نهايي درمان مشاركت نمايد .

5. بيمار حق دارد ، در صورت تمايل شخصي و عدم تهديد سلامتي آحاد جامعه ، طبق موازين قانوني ، رضايت شخصي خود از خاتمه درمان را اعلام و يا به ديگر مراكز درماني ، مراجعه نمايد .

6. بيمار حق دارد ، جهت حفظ حريم شخصي خود از محرمانه ماندن محتواي پرونده پزشكي ، نتايج معاينات و مشاوره هاي باليني ، جز در مواردي كه بر اساس وظايف قانوني از گروه معالج صورت                 مي گيرد ، اطمينان حاصل نمايد .

7. بيمار حق دارد ،‌ از رازداري پزشك و ديگر اعضاي تيم معالج خود برخوردار باشد ، لذا حضور باليني افرادي كه مستقيماً بر روند درمان شركت ندارند ، موكول به كسب اجازه بيمار خواهد بود .

8. بيمار حق دارد ، از دسترسي به پزشك معالج و ديگر اعضاي اصلي گروه معالج در طول مدت بستري ،‌ انتقال و پس از ترخيص اطمينان حاصل نمايد .

9. بيمار حق دارد ، با كسب اطلاع كامل از نوع فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي بيمارستان كه بر روي سلامتي و درمان او موثرند ، تمايل و رضايت شخصي خود به مشاركت درماني را اعلام و يا در مراحل پژوهش از ادامه همكاري ، خودداري نمايد .

10. بيمار حق دارد ، در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان در ساير مراكز درماني ، قبلاً از مهارت گروه معالج ، ميزان تعرفه ها و پوشش بيمه اي خدمات در مركز درماني مقصد ، مطلع گردد .
Powered by DorsaPortal